Privacy

Privacybeleid

1. Gegevensbescherming in één oogopslag

Algemene nota’s

De volgende notities geven een eenvoudig overzicht van wat er met uw persoonlijke gegevens gebeurt wanneer u deze website bezoekt. Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk geïdentificeerd worden. Gedetailleerde informatie over gegevensbescherming vindt u in ons privacybeleid onder deze tekst.

Gegevensverzameling op deze website

Wie is verantwoordelijk voor de gegevensverzameling op deze website?

De gegevensverwerking op deze website wordt uitgevoerd door de exploitant van de website. Uw contactgegevens zijn te vinden in de opdruk van deze website.

Hoe verzamelen wij uw gegevens?

Aan de ene kant worden uw gegevens verzameld door ons ervan te voorzien. In dit geval kan het   mogelijk zijn Bijvoorbeeld gegevens die u invoert in een contactformulier.

Andere gegevens worden automatisch verzameld door onze IT-systemen wanneer we de website bezoeken. Dit zijn voornamelijk technische gegevens   (bijvoorbeeld internetbrowser, besturingssysteem of tijdstip van paginaweergave). Deze gegevens worden automatisch verzameld zodra u deze website betreedt.

Waar gebruiken we uw gegevens voor?

Sommige gegevens worden verzameld om ervoor te zorgen dat de website zonder fouten wordt geleverd. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om uw gebruikersgedrag te analyseren.

Welke rechten heeft u met betrekking tot uw gegevens?

U heeft het recht om op elk moment gratis informatie te ontvangen over de herkomst, ontvanger en het doel van uw opgeslagen persoonsgegevens. U hebt ook het recht om de rectificatie of verwijdering van deze gegevens aan te vragen. U te allen tijde contact met ons opnemen op het adres dat in de opdruk staat voor verdere vragen over gegevensbescherming. U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

U hebt ook het recht om in bepaalde omstandigheden de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens aan te vragen. Zie voor meer informatie het privacybeleid onder ‘Recht om verwerking te beperken’.

Analysetools en -tools van derden

Wanneer u deze website bezoekt, kan uw surfgedrag statistisch worden geëvalueerd. Dit gebeurt voornamelijk met cookies en met zogenaamde analyseprogramma’s. De analyse van uw surfgedrag gebeurt meestal anoniem; het surfgedrag kan niet naar u worden herleid.

U bezwaar maken tegen deze analyse of deze voorkomen door bepaalde gereedschappen niet te gebruiken. Gedetailleerde informatie over deze tools en uw opties voor bezwaar maken vindt u in het volgende privacybeleid.

2. Hosting- en contentleveringsnetwerken (CDN)

Externe hosting

Deze website wordt gehost door een externe serviceprovider (hoster). De persoonsgegevens die op deze website worden verzameld, worden opgeslagen op de servers van de hoster. Denk hierbij aan IP-adressen, contactverzoeken, meta- en communicatiegegevens, contractgegevens, contactgegevens, namen, websitetoegangen en andere gegevens die via een website worden gegenereerd.

De hoster wordt gebruikt voor het vervullen van het contract aan onze potentiële en bestaande klanten (art. 6 sec. 1 lit. b GDPR) en in het belang van een veilige, snelle en efficiënte levering van ons online aanbod door een professionele aanbieder (art. 6 sec. 1 lit. f GDPR).

Onze Hoster verwerkt uw gegevens alleen voor zover dat nodig is om aan zijn prestatieverplichtingen te voldoen en zal onze instructies met betrekking tot deze gegevens opvolgen.

3. Algemene nota’s en verplichte informatie

Privacy

De exploitanten van deze sites nemen de bescherming van uw persoonsgegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonsgegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke regelgeving inzake gegevensbescherming en deze gegevensbeschermingsverklaring.

Wanneer u deze website gebruikt, worden diverse persoonsgegevens verzameld. Persoonsgegevens zijn gegevens die kunnen worden gebruikt om u persoonlijk te identificeren. In dit privacybeleid wordt uitgelegd welke gegevens we verzamelen en waarvoor we deze gebruiken. Het legt ook uit hoe en voor welk doel dit wordt gedaan.

We willen erop wijzen dat gegevensoverdracht via internet   (bijvoorbeeld bij het communiceren via e-mail) beveiligingslekken kan hebben. Volledige bescherming van gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

Opmerking over de verantwoordelijke instantie

De verwerkingsverantwoordelijke op deze website is:

Jannis Schrader
Auf der Strenge 22
DE 22397 Hamburg

Telefoon: 04070701510
E-mail: info@fbatools.info

De voor de verwerking verantwoordelijke is de natuurlijke of rechtspersoon die alleen of samen met anderen beslist over de doeleinden en middelen voor de verwerking van persoonsgegevens   (bijvoorbeeld namen, e-mailadressen, enz.).

Intrekking van uw toestemming voor gegevensverwerking

Veel gegevensverwerkingen zijn alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U uw toestemming op elk gewenst moment intrekken. Een informeel bericht per e-mail aan ons is hiervoor voldoende. De wettigheid van de gegevensverwerking die tot de intrekking wordt uitgevoerd, blijft onaangetast door de intrekking.

Recht om bezwaar te maken tegen het verzamelen van gegevens in bijzondere gevallen en tegen direct marketing (art. 21 GDPR)

INDIEN DE GEGEVENSVERWERKING OP GROND VAN ART. 6 ABS. 1 LIT. E OF F GDPR, HEB JE TE ALLEN TIJDE HET RECHT OM VANUIT JE BIJZONDERE SITUATIE TE ZIJN, TEGEN DE VERWERKING VAN JE PERSOONSGEGEVENS; DIT GILT OOK VOOR HET PROFILEREN VAN DEZE BEPALINGEN. DE RESPECTIEVE RECHTSGRONDSLAG WAAROP DE VERWERKING IS GEBASEERD, IS TE VINDEN IN DEZE VERKLARING INZAKE GEGEVENSBESCHERMING. ALS U WOONT, VERWERKEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS NIET MEER, WANT WE KUNNEN WORDEN AANBEVOLEN VOOR DE VERWERKING DAT UW BELANGEN, RECHTEN EN VRIJHEDEN ZIJN OF DE VERWERKING VAN HET RECHT OP RECHTEN (DISCLAIMER TOT ART. 21 ABS. 1 GDPR).

ZIJN PERSOONSGEGEVENS DIE U VOOR DIRECT GEBRUIK GEBRUIKEN, U HEBT TE ALLEN TIJDE HET RECHT OP DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS TEN BEHOEVE VAN DE PERSOONSGEGEVENS; DIT GILT OOK VOOR HET PROFILEREN, TOT DUSVER HET MET DE DIRECTE TOEPASSING IN VERBINDING. ALS U CONTACT OPNEEMT, ZULLEN UW PERSOONSGEGEVENS NIET MEER WORDEN GEBRUIKT VOOR HET DOEL VAN DE DIRECTE BESCHERMING (SAMENVATTING TOT ART. 21 ABS. 2 GDPR).

Recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit

In geval van inbreuken op de AVG hebben de betrokkenen het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat van hun gewone verblijfplaats, werkplek of de plaats van de vermeende inbreuk. Het recht om beroep in te stellen doet geen afbreuk aan andere administratieve of rechtsmiddelen.

Recht op gegevensportabiliteit

U heeft het recht om gegevens die wij verwerken automatisch te laten verwerken op basis van uw toestemming of in vervulling van een contract dat aan u of aan een derde partij in een gemeenschappelijk, machinaal leesbaar formaat wordt overgedragen. Als u de directe overdracht van de gegevens naar een andere verwerkingsverantwoordelijke aanvraagt, gebeurt dit alleen als dit technisch haalbaar is.

Informatie, verwijdering en rectificatie

Binnen het toepassingsgebied van de toepasselijke wettelijke bepalingen heeft u het recht om informatie vrij te maken over uw opgeslagen persoonsgegevens, de herkomst en ontvanger ervan en het doel van de gegevensverwerking en, indien nodig, het recht op rectificatie of verwijdering van deze gegevens. U te allen tijde contact met ons opnemen op het adres dat in de opdruk staat voor verdere vragen over persoonsgegevens.

Recht om de verwerking te beperken

U heeft het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens aan te vragen. U op elk moment contact met ons opnemen op het adres dat in de opdruk staat vermeld. Het recht om de verwerking te beperken bestaat in de volgende gevallen:

  • Als u de juistheid betwist van uw door ons opgeslagen persoonsgegevens, hebben we meestal tijd nodig om dit te verifiëren. Voor de duur van het onderzoek heeft u het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens aan te vragen.
  • Als de verwerking van uw persoonsgegevens onrechtmatig is/gebeurt, u de beperking van de gegevensverwerking aanvragen in plaats van verwijdering.
  • Als we uw persoonsgegevens niet meer nodig hebben, maar u deze nodig hebt om juridische claims uit te oefenen, te verdedigen of te doen gelden, hebt u het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens aan te vragen in plaats van te verwijderen.
  • Indien u bezwaar heeft op grond van artikel 21, lid 0, van de 1 GDPR, moet er een evenwicht worden gevonden tussen uw belangen en onze belangen. Zolang het nog niet duidelijk is wiens belangen de boventoon voeren, heeft u het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens aan te vragen.

Als u de verwerking van uw persoonsgegevens hebt beperkt, mogen deze gegevens, met uitzondering van de opslag ervan, alleen worden verwerkt met uw toestemming of voor de bewering, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen of ter bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon of om redenen van een belangrijk algemeen belang van de Europese Unie of een lidstaat.

Bezwaar tegen promotionele e-mails

Tegen het gebruik van contactgegevens die worden gepubliceerd in het kader van de imprintverplichting voor het verzenden van ongevraagd reclame- en informatiemateriaal wordt hierbij bezwaar gemaakt. De exploitanten van de pagina’s behouden zich uitdrukkelijk het recht voor om juridische stappen te ondernemen in geval van ongevraagde verzending van reclame-informatie, bijvoorbeeld via spam-e-mails.

4. Het verzamelen van gegevens op deze website

Cookies

Onze websites maken gebruik van zogenaamde “cookies”. Cookies zijn kleine tekstbestanden en veroorzaken geen schade aan uw apparaat. Ze worden tijdelijk opgeslagen voor de duur van een sessie (sessiecookies) of permanent (permanente cookies) op uw apparaat. Sessiecookies worden automatisch verwijderd na het einde van uw bezoek. Permanente cookies blijven op uw apparaat staan totdat u ze zelf verwijdert   of er een automatische oplossing wordt geboden door uw webbrowser.

In sommige gevallen kunnen cookies van derden ook op uw apparaat worden opgeslagen wanneer u onze website betreedt (cookies van derden). Hiermee kunnen wij of u gebruik maken van bepaalde diensten van het externe bedrijf (bijvoorbeeld cookies voor de verwerking van betaaldiensten).

Cookies hebben verschillende functies. Veel cookies zijn technisch noodzakelijk, omdat bepaalde websitefuncties niet zouden werken zonder deze functies (bijvoorbeeld de winkelwagenfunctie of het weergeven van video’s). Andere cookies worden gebruikt om het gedrag van gebruikers te evalueren   of om advertenties weer te geven.

Cookies, die nodig zijn om het elektronische communicatieproces uit te voeren of om bepaalde functies te vervullen die u wenst te gebruiken (bijvoorbeeld de functie van winkelwagentje), worden berekend op basis van artikel 6. 1 verlicht. f GDPR. De exploitant van de website heeft een legitiem belang bij de opslag van cookies voor de technisch foutloze en geoptimaliseerde levering van zijn diensten. Indien een overeenkomstige toestemming is gevraagd (bijvoorbeeld toestemming voor de opslag van cookies), wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd op basis van art. 1 verlicht. een GDPR; toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

U uw browser zo instellen dat u op de hoogte bent van het instellen van cookies en cookies alleen per geval toestaat, de acceptatie van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluiten en het automatisch verwijderen van cookies inschakelen wanneer de browser wordt gesloten. Bij het uitschakelen van cookies kan de functionaliteit van deze website beperkt zijn.

Voor zover cookies door derden of voor analysedoeleinden worden gebruikt, zullen wij u hierover apart informeren in het kader van deze verklaring inzake gegevensbescherming en, indien nodig, uw toestemming vragen.

Aanvraag per e-mail, telefoon of fax

Als u per e-mail, telefoon of fax contact met ons opneemt, wordt uw verzoek, inclusief eventuele persoonsgegevens (naam, verzoek) die daaruit voortvloeien, door ons opgeslagen en verwerkt voor de verwerking van uw verzoek. We delen deze gegevens niet zonder uw toestemming.

De verwerking van deze gegevens vindt plaats op basis van artikel 6, lid 4, van de Europese gegevensbescherming.35 1 verlicht. b AVG, als uw verzoek gerelateerd is aan de uitvoering van een contract of noodzakelijk is om precontractuele maatregelen uit te voeren. In alle andere gevallen is de verwerking gebaseerd op uw toestemming (art. 6 sec. 1 lit. een GDPR) en/of op onze legitieme belangen (art. 6 sec. 1 lit. f GDPR), omdat we een legitiem belang hebben bij de effectieve verwerking van de verzoeken die ons zijn gericht.

De gegevens die u ons via contactverzoeken stuurt, blijven bij ons totdat u ons vraagt deze te verwijderen, uw toestemming voor opslag in te trekken of het doel voor gegevensopslag wordt weggelaten   (bijvoorbeeld nadat uw verzoek is verwerkt). Verplichte wettelijke bepalingen, met name wettelijke bewaartermijnen, blijven onaangetast.

5. Nieuwsbrief

Nieuwsbriefgegevens

Als u de nieuwsbrief op de website wilt ontvangen, vragen wij u om een e-mailadres en informatie te verstrekken waarmee wij kunnen controleren of u de eigenaar bent van het opgegeven e-mailadres en dat u akkoord gaat met het ontvangen van de nieuwsbrief. Verdere gegevens worden niet of alleen op vrijwillige basis verzameld. Wij gebruiken deze gegevens uitsluitend voor het verzenden van de gevraagde informatie en geven deze niet door aan derden.

De verwerking van de gegevens die in het registratieformulier van de nieuwsbrief zijn ingevoerd, gebeurt uitsluitend op basis van uw toestemming (art. 6 sec. 1 lit. een GDPR). U uw toestemming voor de opslag van de gegevens, het e-mailadres en het gebruik ervan voor het versturen van de nieuwsbrief op elk gewenst moment intrekken, bijvoorbeeld via de link Afmelden in de nieuwsbrief. De wettigheid van de gegevensverwerking die reeds heeft plaatsgevonden, blijft onaangetast door de intrekking.

De gegevens die door u zijn opgeslagen met het oog op het ontvangen van de nieuwsbrief worden door ons of de aanbieder van de nieuwsbrief opgeslagen totdat u uit de nieuwsbrief wordt verzonden en uit de distributielijst van de nieuwsbrief wordt verwijderd nadat de nieuwsbrief is afgemeld. Gegevens die voor andere doeleinden zijn opgeslagen, blijven hierdoor onaangetast.

Nadat u de nieuwsbriefdistributielijst hebt verlaten, kan uw e-mailadres worden opgeslagen in een zwarte lijst bij ons of de aanbieder van nieuwsbriefdiensten om toekomstige mailings te voorkomen. De gegevens van de zwarte lijst worden alleen voor dit doel gebruikt en worden niet samengevoegd met andere gegevens. Dit dient zowel uw belang als ons belang bij het voldoen aan de wettelijke vereisten bij het versturen van nieuwsbrieven (gerechtvaardigd belang in de zin van art. 6 sec. 1 lit. f GDPR). De opslag op de zwarte lijst is niet beperkt in de tijd. U bezwaar maken tegen de opslag als uw belangen zwaarder wegen dan ons gerechtvaardigd belang.

6. Plug-ins en tools

Youtube

Deze website bevat video’s van de YouTube-website. De website wordt beheerd door Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Wanneer je een van onze websites bezoekt waarop YouTube is opgenomen, maak je verbinding met de servers van YouTube. De YouTube-server wordt geïnformeerd welke van onze pagina’s je hebt bezocht.

Bovendien kan YouTube verschillende cookies op je apparaat opslaan. Met behulp van deze cookies kan YouTube informatie verkrijgen over bezoekers van deze website. Deze informatie wordt onder andere gebruikt om videostatistieken te verzamelen, de bruikbaarheid te verbeteren en fraude te voorkomen. De cookies blijven op uw apparaat staan totdat u ze verwijdert.

Als je bent aangemeld bij je YouTube-account, kun je YouTube toestaan om je surfgedrag rechtstreeks aan je persoonlijke profiel te koppelen. Je dit voorkomen door je af te melden bij je YouTube-account.

Het gebruik van YouTube is in het belang van een aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen. Dit vormt een gerechtvaardigd belang in de zin van artikel 6, onder c). 1 verlicht. f GDPR. Indien een overeenkomstige toestemming is gevraagd (bijvoorbeeld toestemming voor de opslag van cookies), wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd op basis van art. 1 verlicht. een GDPR; toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

Zie het privacybeleid van YouTube op: https://policies.google.com/privacy?hl=devoor meer informatie over de manier waarop u met gebruikersgegevens omgaat.

Bron: https://www.e-recht24.de

Beeldbronnen: http://www.unplash.com